Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,

Česká asociace fotbalových hráčů, si Vám tímto způsobem dovoluje poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je Česká asociace fotbalových hráčů, z.s.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Česká asociace fotbalových hráčů, učinila vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, a zároveň zpracovatelem je společnost: 

Česká asociace fotbalových hráčů, z.s.

IČ: 228 913 40

Na Pískách 1475/19, Praha 6 Dejvice, PSČ 160 00

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

Při zpracovávání osobních údajů se naše Asociace řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a právními předpisy ČR chránící osobní údaje.  Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování. 

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Naše Asociace zpracovává pouze osobní údaje, které získala přímo od Vás, za účelem splnění smlouvy (poskytnutí právního poradenství). Právě v případě poskytnutí právního poradenství se jedná o zákonný důvod zpracování osobních údajů dle čl. 6, obecného nařízení 679/2016, „GDPR“.  Dále může naše Asociace zpracovávat osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti správce, anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem. 

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje? 

Můžete si být naprosto jisti, že Asociace nakládá s Vašimi osobními údaji s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. 

5. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které naše Asociace zpracovává, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; 
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci. 

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší Asociace, nebo na email, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu. 

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.

Česká asociace fotbalových hráčů, z.s.

email: info@cafh.cz

Přílohy:

Směrnice hlášení bezpečnostních incidentů

Směrnice nakládání s osobními údaji

 

FIFpro mapa

Facebook

Instagram