Česká asociace fotbalových hráčů

Česká asociace fotbalových hráčů
Více o FIFPro Hledáme angažmá

Neodkladné změny v přestupním systému

Fotbalový přestupní systém je opět v centru pozornosti a to především díky výzvám k jeho změnám, které zástupci FIFPro přednesli na setkání předních evropských fotbalových zástupců. FIFPro jménem profesionálních fotbalistů celého světa svolala společně s UEFA, Evropskou klubovou asociací (ECA) a Evropskou asociací profesionálních fotbalových lig (EPFL) na pondělí 2. prosince do Bruselu plenární zasedání Výboru pro sociální dialog pod záštitou Evropské komise. Na tomto zasedání se sešli zástupci klubů, lig a hráčských asociací nejen z 28 členských států EU.

Evropská komise předložila účastníkům prostřednictvím prezentací dvě významné studie. První se týká pravidla o minimálním počtu „domácích hráčů“ v klubech (HGP), které přijala UEFA, druhá se potom týká hospodářských a právních aspektů přestupního systému. Za přítomnosti zástupců odpovědných útvarů Komise pro sport, sociální dialog, volný pohyb a hospodářskou soutěže byla následující diskuze spojena s aktuálními obavami o práva fotbalistů.

Obě studie, které dnes Komise předložila, jsou důležité, protože potvrzují obavy FIFPro ohledně neslučitelnosti aktuálních fotbalových předpisů s právy fotbalových hráčů jako zaměstnanců a občanů Evropské unie,” shrnul Bobby Barnes, prezident evropské divize FIFPro.

Barnes dále dodává: „Naléhavě musíme zajistit rovnováhu moci mezi hráči a kluby – tuto rovnováhu drtivá většina hráčů vůbec nezažívá. Fotbal ztrácí značné množství zdrojů na přemrštěných poplatcích agentům nebo na nedůvěryhodných investičních metodách jako je vlastnictví třetí stranou. A současně velké množství hráčů – ve východní Evropě více jak 40% – dostává svou výplatu pozdě nebo vůbec a mnoho klubů se potýká s finančními problémy či úplně zkrachují. Fotbal nyní musí najít správnou a komplexní reakci na tento problém.

Prezident FIFPro Philippe Piat k tomu říká: „Neformální dohoda mezi FIFA, UEFA a Evropskou komisí z roku 2001 se snaží nastolit rovnováhu mezi právem EU, právy fotbalistů jako zaměstnanců zakotvených v něm a typickými rysy fotbalového průmyslu. Přesto do dnešního dne přestupová pravidla FIFA a jejich aplikace v praxi i nadále brání hráčům ve svobodném pohybu a kariéra většiny fotbalistů je odkázána na milost a nemilost jejich zaměstnavatelů. Tréninkové kompenzace nejsou v souladu s tzv. rozhodnutím Bernard. To všechno a ještě mnohem více je zapotřebí naléhavě řešit.

Jsme připraveni a ochotni pokračovat v dialogu a v jednáních s našimi partnery v rámci příslušného fotbalového fóra, jakož i v rámci sociálního dialogu. Ale FIFPro již nemůže dále akceptovat porušování základních svobod našich členů a vyzýváme, aby byly zváženy všechny možnosti k zajištění toho, že fotbalisté budou mít stejná práva jako každý jiný pracovník v rámci Evropské unie,“ uzavřel Bobby Barnes.

Zúčastněné strany diskutovaly mimo jiné o pokroku, kterého dosáhly pracovní skupiny Výboru pro sociální dialog, pokud jde o dodržování smluv či smluvní stabilitu a zejména pak co se týče nedávného úsilí o realizaci loňské autonomní dohody o minimálních požadavcích na standardní hráčské smlouvy. Poté, co byly počátkem roku zorganizovány tři úvodní schůzky pro zástupce jednotlivých zemí na centrále UEFA, zahájili nedávno členové Výboru pro sociální dialog sérii jednání v cílových zemích.

Jsme velmi povzbuzeni pokrokem, jehož jsme dosud dosáhli v Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku, Rusku a na Ukrajině. Tím spíše, že závazkem všech stran je zlepšení standardů zaměstnanosti na celém území UEFA,“ říká Mads Øland, člen představenstva evropské divize FIFPro. „Jsme rádi, že můžeme své partnery informovat o tom, že Evropská komise poskytne významné finanční prostředky pro naše společné úsilí o nastolení lepší a srovnatelné pracovní normy hráčům napříč Evropou. Minimální požadavky, jakmile budou realizovány, budou mít zásadní význam nejen pro hráče, ale i pro stabilitu národních fotbalových soutěží.

Plenární zasedání schválilo mandát k vytvoření pracovního programu výboru pro roky 2014 a 2015; výbor se opětovně sejde ve svých třech stávajících pracovních skupinách v březnu 2015.

zdroj: FIFPro